เกี่ยวกับเวเบอร์โบนัส
  
สมัครสมาชิก
และสะสมคะแนน
  
ของรางวัล
  
หาซื้อสินค้า
  
เข้าสู่เว็บไซต์
www.weberthai.com
เกี่ยวกับเวเบอร์โบนัส
สมัครสมาชิก
และสะสมคะแนน
ของรางวัล
หาซื้อสินค้า
เข้าสู่เว็บไซต์
www.weberthai.com
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสะสมคะแนน
     1. บิลใบเสร็จ ต้องเป็นบิลเงินสด ใบกำกับภาษีเท่านั้น หากเป็นหัวบิลอื่นต้องมีการประทับจ่ายทุกครั้ง
     2. บิลใบเสร็จ ต้องมีวันที่และเลขที่ใบเสร็จชัดเจน
     3. การส่งภาพเพื่อสะสมคะแนนต้องชัดเจนมีข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าครบถ้วนอาทิเช่น รายการสินค้าและราคา
     4. บิลใบเสร็จ จำเป็นต้องมีชื่อร้านค้าทุกครั้ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของรางวัล
     1. รางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 30-45 วัน หลังทุกสิ้นเดือนที่สมาชิกแจ้งความประสงค์แลกของรางวัล
     2. คะแนนสะสมและของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
     3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติกาและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งพัสดุหรือการสูญหายของเอกสารข้อมูลข่าวสาร อันเนื่องมาจากการให้บริการของทางไปรษณีย์หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส์
     5. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์สมาชิกที่มีการปลอมแปลงเอกสาร หรือพฤติกรรมการณ์ส่อไปในทางทุจริต
     6. ในการแลกสินค้า / บริการ สินค้าที่ต้องการแลกหมด ทางบริษัทขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่เทียบเท่าและมีมูลค่าใกล้เคียงกันตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     7. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้้นสุด